Utilizare Visual Studio .Net

Noţiuni generale

Pentru gruparea fişierelor sursă şi a altor resurse utilizate în cadrul aplicaţiei, mediul Visual Studio .Net (VS) utilizează două concepte:

 • Proiect: fişier care conţine toate informaţiile necesare pentru a compila un modul dintr-o aplicaţie .Net
 • Soluţie: fişier care conţine lista proiectelor care compun o aplicaţie, precum şi dependinţele dintre ele

 

Proiectele sunt fişiere XML care conţin următoarele informaţii:

 • lista fişierelor necesare, poziţia pe disc a acestora precum şi modul în care vor fi utilizate (compilate in cod executabil, incluse în executabil, …)
 • lista de module externe referite
 • mai multe seturi de parametri de compilare numite configuraţii (implicit sunt doar două – Debug şi Release – dar se pot defini şi alte configuraţii)
 • diverse opţiuni legate de proiect

 

Fişierele de tip proiect pentru C# au extensia csproj. Principalele tipuri de proiecte sunt:

 • Console Application: aplicaţii de tip linie de comandă, fără interfaţă grafică; rezultatul este un fişier executabil (.exe)
 • Class Library: bibliotecă de clase care poate fi utilizată pentru construirea altor aplicaţii; rezultatul este o bibliotecă cu legare dinamică (.dll)
 • Windows Application: aplicaţie windows standard; rezultatul este un fişier executabil (.exe)

 

Proiectele sunt singura modalitate prin care se pot compila aplicaţii .Net folosind VS.

 

Soluţiile sunt fişiere text cu extensia sln care conţin lista tuturor proiectelor care compun aplicaţia, dependinţele dintre ele şi configuraţiile disponibile. Orice proiect este inclus obligatoriu într-o soluţie (creată explicit de către utilizator sau creată implicit de către VS).

Crearea unei aplicaţii de consolă

Crearea unei aplicaţii de consolă C# se poate face utilizând comanda File->New project şi selectând Visual C# Projects -> Console Application.

 

Principalele opţiuni disponibile:

 • Location: directorul unde vor fi create fişierele
 • Name: numele proiectului
 • Add to solution / Close solution (doar în cazul în care există o soluţie deschisă): permite adăugarea unui proiect nou în cadrul soluţiei sau crearea unei soluţii noi
 • More:
  • Create directory for solution: crează un director separat pentru solutie (implicit solutia va fi creată în acelaşi director cu proiectul)
  • New solution name: numele soluţiei (implicit este acelaşi cu a proiectului)

 

Presupunem că au fost alese următoarele opţiuni:

 • Location: d:\ase\poo\
 • Name: PrimaAplicatie
 • Close Solution (dacă este cazul)
 • More: bifat “Create directory for solution”

 

VS-ul va crea următoarele:

 • un fişier soluţie “PrimaAplicatie.sln”
 • un fisier proiect “PrimaAplicatie.csproj”
 • două fişiere sursă: “AssemblyInfo.cs” (conţine proprietăţile care pentru executabil) şi “Class1.cs” care conţine o clasă care reprezintă aplicaţia noartră

 

Structura soluţiei poate fi vizionată folosind fereastra “Solution Explorer” (View->Solution Explorer).

 

Aplicaţia creată de VS (care momentan nu face nimic) poate fi rulată folosind CTRL+F5 (Debug->Start Without Debugging). În cazul în care o soluţie conţine mai multe proiecte, setarea proiectului care va porni la CTRL+F5 poate fi făcută prin right click pe proiect în “Solution Explorer” şi “Set as StartUp Project”.

 

Proprietăţile proiectului pot fi accesate selectând proiectul în Solution Explorer + click dreapta Properties (sau Project ŕ [nume proiect] Properties din meniu).

Anatomia unui program C#

Programele C# pot fi constituite din mai multe fişiere sursă cu extensia cs. Fiecare fişier poate conţine mai multe domenii de nume (namespaces). Acestea la rândul lor pot conţine declaraţii de tipuri (clase, structuri, interfeţe, delegaţi sau enumeraţii) sau alte domenii de nume. Pot exista declaraţii de tipuri şi în afara domeniilor de nume, dar această abordare nu este recomandată (mai multe detalii în secţiunea următoare).

 

Spre deosebire de C++, toate elementele care constituie aplicaţia sunt definite în interiorul claselor (nu există variabile globale sau funcţii independente). Punctul de intrare în program este metoda statică Main. În cazul în care există mai multe metode statice Main în clase diferite, metoda de start trebuie precizată la compilare folosind proprietăţile proiectului.

 

Pentru exemplificare putem folosi codul generat de VS:

 

using System;

 

namespace PrimaAplicatie

{

       /// <summary>

       /// Summary description for Class1.

       /// </summary>

       class Class1

       {

              /// <summary>

              /// The main entry point for the application.

              /// </summary>

              [STAThread]

              static void Main(string[] args)

              {

                     //

                     // TODO: Add code to start application here

                     //

              }

       }

}

 

Aplicaţia este constituită dintr-o singură clasă (Class1) care conţine metoda statică Main (punctul de start). Clasa este inclusă în domeniul de nume PrimaAplicatie.

 

Observaţii:

 • Comentariile folosesc aceeaşi sintaxă ca şi în C++ (//… şi /*…*/).
 • [STAThread]este un atribut aplicat metodei Main
 • using Systempermite utilizarea tipurilor de bază fără o calificare suplimentară

Domenii de nume

Domeniile de nume sunt entităţi sintactice care permit gruparea logică a denumirilor de tipuri. Folosirea domeniilor de nume permite evitarea coliziunilor generate de utilizarea aceloraşi identificatori în biblioteci diferite.

 

Declararea unui domeniu de nume se face folosind cuvântul cheie namespace:

 

namespace nume_domeniu

{

       // declaratii

}

 

În cadrul namespaceului tipurile sunt utilizate normal, iar în afara acestuia sunt utilizate folosind forma nume_domeniu.nume_tip. Se pot declara namespaceuri imbricate pentru a construi o structură ierarhică de nume. În cazul în care există mai multe declaraţii de domenii cu acelaşi nume, ele sunt concatenate de către compilator.

 

Exemplu de utilizare:

 

// declaratie namespace

namespace StructuriDeDate              

{

       // declaratii clase in cadrul namespace-ului

       class Vector

       {

              //...

       }

 

       class Matrice                      

       {

              //...

              // aici putem utiliza alte clase din namespace

              // fara a fi necesare calificari suplimentare:

              // Vector v;

       }

 

       // declaratie namespace imbricat

       namespace StructuriDinamice

       {

              // declaratii clase

              class ListaSimpla

              {

                     //...

              }

              class ListaDubla

              {

                     //...

              }

       }

}

 

// declaratie namespace (declaratiile de aici

// vor fi adaugate in namespace-ul StructuriDeDate

// declarat anterior)

namespace StructuriDeDate

{

       // declaratie clasa

       class MatriceRara

       {

              //...

       }

}

 

// namespaceul aplicatiei

namespace Aplicatie

{

       class AplicatiaCuStructuri

       {

              public static void Main()

              {

                     // aici trebuie sa utilizam denumirea completa:

                     StructuriDeDate.Matrice matrice;

                     StructuriDeDate.StructuriDinamice.ListaDubla lista;

              }

       }

}

 

Pentru a evita folosirea numelor complete se poate folosi directiva using (cu sintaxa using nume_namespace;). Aceasta permite folosirea tipurilor declarate în alte namespaceuri fără a fi nevoie să folosim numele complet.

 

Directiva poate fi inserată înaintea oricărui namepace (are efect în fişierul curent) sau la începutul unui namespace, caz în care are efect doar în cadrul namespace-ului respectiv (doar în porţiunea din fişierul curent).

 

Chiar şi în cazul folosirii acestei directive, utilizarea numelor complete este obligatorie atunci când există ambiguităţi.

 

Exemplu:

 

using StructuriDeDate;

 

// namespaceul aplicatiei

namespace Aplicatie

{

       class AplicatiaCuStructuri

       {

              public static void Main()

              {

                    

                     // putem utiliza numele simplu datorita

                     // directivei using StructuriDeDate; si

                     // a faptului ca nu exista conflicte de nume

                     Matrice matrice;

 

                     // aici trebuie sa utilizam denumirea completa

                     // (pentru a putea utiliza denumirea simpla ar fi trebuit

                     // sa adaugam la inceputul fisierului directiva

                     // using StructuriDeDate.StructuriDinamice;

                     StructuriDeDate.StructuriDinamice.ListaDubla lista;

              }

       }

}

Operaţii de intrare/ieşire pentru consolă

Operaţiile de I/E cu consola sunt implementate prin metode statice în cadrul clasei System.Console. Cele mai utilizate metode sunt Write (scrie un mesaj la consolă), WriteLine (scrie un mesaj şi trece la un rând nou) şi ReadLine (citeşte un rând de text de la tastatură).

 

Metodele Write şi WriteLine primesc aceiaşi parametri şi au acelaşi comportament (singura diferenţă este că WriteLine trece la un rând nou după afişarea mesajului). Aceste metode au două forme:

 

a)      pentru tipurile de bază

 

Această formă permite afişarea directă a tipurilor simple (int, char, double, …) şi are sintaxa Console.Write(valoare).

 

Exemple:

 

Console.Write("text");

Console.WriteLine(34);

char c = 'x';

Console.WriteLine(c);

 

b)      cu formatare

 

Permite afişarea cu formatare (similar funcţiei printf din C). Sintaxa utilizată este: Console.Write(sir_formatare, parametri). Şirul de formatare este compus din textul de afişat în care sunt introduse elemente de forma {i} în locul unde trebuie inserate valorile parametrilor (i – începe de la 0 şi reprezintă poziţia parametrului în listă).

 

Exemple:

 

// declarare si initializare variabile

string nume = "Ionel";

int varsta = 7;

 

// afisare cu formatare

Console.WriteLine("{0} are {1} ani.", nume, varsta);

// Va afisa:

// Ionel are 7 ani.

 

Citirea datelor se face sub formă de şiruri de caractere folosind sintaxa var  = Console.ReadLine();, unde var este o variabilă de tip string. Citirea altor tipuri de date simple se face utilizând metodele statice Parse din tipul respectiv.

 

Exemple:

 

// declarare variabile

string nume;

int varsta;

 

Console.Write("Nume:");

// citire strings

nume = Console.ReadLine();

 

Console.Write("Varsta:");

// citire string si conversie la int

varsta = int.Parse(Console.ReadLine());

Tipuri simple

În C# toate tipurile de date sunt de fapt clase derivate direct sau indirect din clasa System.Object. Limbajul permite utilizarea unor nume alternative pentru tipurile simple de date. Declararea şi iniţializarea variabilelor (pentru tipuri simple) se face la fel ca în C++.

 

Cele mai utilizate tipuri sunt:

 

Alias

Nume real

Descriere

object

System.Object

Clasa de bază din care sunt derivate direct sau indirect toate tipurile din .Net.

string

System.String

Şiruri imutabile de caractere Unicode.

byte

System.Byte

Întregi cu semn pe 8 biţi.

short

System.Int16

Întregi cu semn pe 16 biţi.

int

System.Int32

Întregi cu semn pe 32 biţi.

long

System.Int64

Întregi cu semn pe 64 biţi.

char

System.Char

Întregi fără semn pe 16 biţi (corespund setului de caractere Unicode).

float

System.Single

Implementare pe 32 de biţi a formatului în virgulă mobilă IEEE 754.

double

System.Double

Implementare pe 32 de biţi a formatului în virgulă mobilă IEEE 754.

decimal

System.Decimal

Format în virgulă mobilă pe 128 de biţi. Are o plajă de valori mai mică decât double dar are o precizie mai bună. Este utilizat în special în calcule financiare.

bool

System.Bool

Reprezintă valorile logice true şi false utilizând un octet de memorie.

 

Fiind de fapt clase, toate tipurile de bază conţin şi metode. Aceste metode pot fi aplicate chiar şi în cazul constantelor literale.

 

Toate tipurile conţin metoda ToString (moştenită din object şi suprascrisă în clasele derivate) care permite transformarea valorii respective în string. În cazul tipurilor numerice, transformarea în string se poate face si cu formatare.

 

Şirurile folosite pentru formatare: şiruri standard + şiruri custom.

 

Tipurile numerice şi tipul bool conţin o metodă statică numită Parse care permite transformarea unui şir de caractere în valoarea corespunzătoare.

 

Exemple de utilizare:

 

// declarare si initializare variabile

int i = 7, j;

long l = 23L; // constanta de tip long

decimal valoareCont = 3213265465.454654654M;

bool unBoolean;

 

// conversii din string

unBoolean = bool.Parse("true");

j = int.Parse("236");

 

// conversii in string (cu 4 zecimale)

string strValoare = valoareCont.ToString("####.####");

 

// afisare variabile

Console.WriteLine("Contul are valoarea: " + strValoare);

 

Limbajul poate efectua conversii între tipurile de date numerice: automat în cazul în care tipul destinaţie este mai puternic decât tipul sursă sau explicit dacă există posibilitatea pierderii de informaţii (ex convertire din long în int).

 

Şirurile de caractere pot fi stocate şi prelucrate utilizând tipul string. Acesta este de fapt o colecţie imutabilă de caractere Unicode (caracterele în C# sunt reprezentate pe 2 octeţi). Orice modificare efectuată asupra unui string va genera un nou obiect. Constantele de tip şir de caractere pot fi reprezentate în două moduri:

 • normal: textul este pus între ghilimele duble (“”) iar caracterele speciale trebuie prefixate cu „\” ca în C++ (\n – linie nouă, \” – ghilimele, \\ - back slash, …);
 • prefixate cu „@”: conţinutul este păstrat exact aşa cum apare între ghilimele; doar ghilimelele duble care apar în corpul şirului trebuie dublate.

 

Prelucrarea variabilelor de tip string se poate realiza folosind operatorii predefiniţi (== şi != pentru concatenare, = pentru atribuire, [] pentru indexare, + şi += pentru concatenare, …) sau metodele clasei System.String (există funcţii pentru formatare, copiere, căutare, înlocuire, extragere fragmente, împărţire după un caracter dat, …).

 

Lista completă a metodelor suportate se poate consulta aici.

 

Exemple de utilizare:

 

// constante de tip sir de caractere

// varianta normala (cu secvente de escape)

string sir1 = "c:\\temp\\fisier.txt";

// varianta indigo (nu mai sunt necesare secventele de escape)

string sir2 = @"c:\temp\fisier.txt";

// ghilimele in siruri prefixate cu @

string sir3 = @"Numele este ""Ionel""."; // => Numele este "Ionel".

// varianta cu siruri normale

string sir4 = "Numele este \"Ionel\".";  // => Numele este "Ionel".

 

// comparare siruri (se face comparand continutul)

if (sir3 == sir4)

       Console.WriteLine("Sirurile sunt egale.");

 

// concatenare siruri

string sir5 = sir4 + "Varsta lui este " + 7.ToString() + " ani.";

Console.WriteLine(sir5);

 

// utilizarea functiei de formatare

// (sintaxa este similara cu Console.Write)

string nume = "Ionel", oras = "Iasi";

int varsta = 8;

string sir6 = string.Format(

       "Numele este {0} si are {1} ani. {0} este din {2}.",

       nume, varsta, oras);

// sirul va avea valoarea:

// Numele este Ionel si are 8 ani. Ionel este din Iasi.

 

// utilizarea functiei de cautare

int index = sir6.IndexOf("este din");

if (index >= 0)

       Console.WriteLine("Sirul a fost gasit pe pozitia {0}.", index);

else

       Console.WriteLine("Sirul nu a fost gasit.");

 

Tipuri valorice şi tipuri referenţiale

În .NET, tipurile de date se împart în două categorii principale: tipuri valoare si tipuri referinţă. Diferenţa dintre ele este că variabilele de tip referinţă conţin referinţe (pointeri) spre datele propriu-zise, care se afla în heap, pe când variabilele de tip valoare conţin valorile efective. Această deosebire se observă, de exemplu, la atribuiri sau la apeluri de funcţii. La o atribuire care implică tipuri referinţă, referinţa spre un obiect din memorie este duplicată, dar obiectul în sine este unul singur (are loc fenomenul de aliasing – mai multe nume pentru acelaşi obiect). La o atribuire care implică tipuri valoare, conţinutul variabilei este duplicat în variabila destinaţie.

Tipurile valoare sunt structurile (struct) si enumerările (enum). Tipuri referinţă sunt clasele (class), interfeţele (interface), tablourile si delegările (delegate).

 

Tipurile simple, cu excepţia object şi string, sunt tipuri valorice.

 

Tipurile valorice sunt alocate pe stivă la momentul declarării, deci nu există variabile cu valoarea null. Atribuirea şi trimiterea ca parametru în funcţii se face prin copierea conţinutului (valorii) variabilei; copierea se face bit cu bit.

 

Exemplu:

Operaţia

Stiva

int i = 42;

// se aloca spatiu si se initializeaza

int j;

// se aloca spatiu

j = i;

// se copiaza valoarea 42

Tipurile referenţiale sunt alocate explicit folosind operatorul new şi sunt stocate în heap. Manipularea se face utilizând referinţe. Referinţele sunt similare cu referinţele din C++, cu două diferenţe:

 • nu trebuie iniţializate la declarare şi pot conţine valoarea null
 • obiectul pointat poate fi modificat la rulare

Exemplu:

 

// exemplu de clasa

class Numar

{

       // constructor

       public Numar(int valoare)

       {

              Valoare = valoare;

       }

 

       // un membru public

       public int Valoare;

}

 

Numar n1;

// declarare referinta

n1 = new Numar(77);

// alocare obiect

Numar n2 = n1;

// atribuire referinta

n2.Valoare = 66;

// modificare valoare obiect prin referinta

Conversia dintre tipurile valorice şi tipurile referenţiale se poate realiza prin mecanismele de împachetare şi despachetare (boxing şi unboxing). Aceste mecanisme sunt necesare pentru a permite o tratare unitară a claselor (de exemplu în cadrul colecţiilor).

 

Împachetarea presupune copierea valorii de pe stivă în heap şi alocarea unei referinţe la aceasta pe stivă. Despachetarea presupune alocarea spaţiului pentru valoare pe stivă şi copierea conţinutului de pe heap. În cazul despachetării este obligatorie efectuarea unui cast.

 

Exemplu:

 

int i = 8;

object o = i; // boxing

int j = (int)o; // unboxing

 

Mai multe detalii de aici şi aici.

Masive

Masivele sunt structuri de date omogene şi continue. În C#, masivele sunt tipuri referenţiale derivate din clasa abstractă System.Array (crearea clasei derivate se face automat de către compilator).

 

Elementele masivelor pot fi de orice tip suportat (tipuri referenţiale, tipuri valorice, alte masive, …) şi sunt accesate prin intermediul indicilor (începând cu 0). Dimensiunea masivelor este stabilită la crearea acestora (la rulare) şi nu poate fi modificată pe parcurs. Limbajul suportă atât masive unidimensionale, cât şi masive multidimensionale.

 

Fiind clase, masivele au o serie de proprietăţi şi metode, dintre care cele mai importante sunt:

 • Length: numărul total de elemente din masiv;
 • Rank: numărul de dimensiuni ale masivului;
 • Clone(): creează o copie a masivului; Atenţie: în cazul tipurilor referenţiale sunt copiate numai referinţele, nu şi obiectele referite;
 • Copy(), CopyTo(): copiază secţiuni din masiv în alt masiv;

 

Declararea unui masiv unidimensional se face sub forma tip[] nume;. Iniţializarea se poate face la momentul declarării sub forma tip[] nume = {lista valori}; sau ulterior sub forma nume = new tip[] {lista valori};. În cazul în care se doreşte doar alocarea memoriei se poate folosi nume = new tip[dimensiune]; în acest caz se va aloca memorie, iar elementele vor fi iniţializate cu valorile implicite (null pentru tipuri referenţiale, 0 pentru tipurile numerice, …).

 

Exemple:

// un vector de intregi

int[] vector1;

 

// initializare vector

vector1 = new int[] {5, 23, 66};

 

// declarare si initializare

double[] vector2 = {34.23, 23.2};

 

// accesarea elementelor

double d = vector2[0];

vector2[1] = 5.55;

 

// alocare memorie fara initializarea elementelor

string[] vector3 = new string[3];

 

// afisarea elementelor

for (int i = 0; i < vector1.Length; i++)

       Console.WriteLine("vector1[{0}]={1}", i, vector1[i]);

 

// copierea elementelor

int[] vector4 = new int[vector1.Length];

vector1.CopyTo(vector4, 0); // 0 = pozitia de start

 

Masivele multidimensionale se utilizează la fel ca şi masivele unidimensionale. Accesarea elementelor se face sub forma [dim1, dim2, …, dimn]:

 

// declarare si alocare masiv tridimensional

int[,,] cub = new int[5,2,7];

 

// accesare elemente

cub[0,0,0] = 3;

int k = cub[3,1,5];

 

// declarare si initializare matrice

int[,] matr =

       {

              { 4, 23,  5,  2 },

              { 1,  6, 13, 29 }

       };

 

// afisare masiv bidimensional

for (int i = 0; i < matr.GetLength(0); i++)

{

       for (int j = 0; j < matr.GetLength(1); j++)

              Console.Write(" {0}", matr[i,j]);

       Console.WriteLine();

}

 

Se pot declara şi masive de masive. Elementele unei astfel de structuri pot fi masive cu oricâte dimensiuni. La utilizarea unor astfel de structuri trebuie avut în vedere faptul că masivele sunt tipuri referenţiale, deci trebuie alocate separat:

 

// declarare vector de matrici

int[][,] vmatr = new int[7][,];

 

// alocare memorie pentru matrice

for (int i = 0; i < vmatr.Length; i++)

       vmatr[i] = new int[2,2];

 

// initializare elemente matrice

for (int i = 0; i < vmatr.Length; i++)

       for (int j = 0; j < vmatr[i].GetLength(0); j++)

              for (int k = 0; k < vmatr[i].GetLength(1); k++)

                     vmatr[i][j,k] = i * j;

Transmiterea parametrilor in funcţii

Implicit, transmiterea parametrilor în funcţii se face prin valoare (valoarea parametrului este copiată pe stivă, iar modificările efectuate de funcţie asupra valorii nu sunt reflectate în apelator). În cazul tipurilor referenţiale se copiază referinţa (deci modificările efectuate prin intermediul referinţei se vor reflecta în apelator, dar modificările asupra referinţei nu).

 

 

 

Exemplu:

 

class Persoana

{

       public string Nume;

 

       public Persoana(string nume)

       {

              Nume = nume;

       }

}

 

public class AplicatieTest

{

       static void ModificareNume1(Persoana persoana)

       {

              // modificarea va fi vizibila in apelator

              // deoarece se modifica datele prin

              // intermediul referintei

              persoana.Nume = "Nume modificat";

       }

 

       static void ModificareNume2(Persoana persoana)

       {

              // modificarea nu va fi vizibila in apelator

              // deoarece se modifica referinta (copia acesteia)

              persoana = new Persoana("Nume modificat");

       }

 

       public static void Main()

       {

              Persoana pers = new Persoana("Un Nume");

             

              ModificareNume2(pers);     // nu se modifica nimic

              Console.WriteLine(pers.Nume);

 

              ModificareNume1(pers);  // se modifica numele

              Console.WriteLine(pers.Nume);

       }

}

 

Trimiterea valorilor prin referinţă se poate face prin utilizarea cuvintelor cheie ref şi out. ref este utilizat pentru parametrii de intrare ieşire (parametrul trebuie iniţializat de apelator) şi out este folosit pentru parametri de ieşire (trebuie iniţializaţi de funcţie):

 

static void ModificareNume3(ref Persoana persoana)

{

       // modificarea va fi vizibila in apelator

       // deoarece referinta este trimisa folosind

       // cuvantul cheie ref (deci se opereaza pe

       // refeinta initiala nu pe o copie)

       persoana = new Persoana("Nume modificat");

}

 

static void Incrementare(ref int valoare)

{

       // parametrul este initializat de

       // catre apelator

       valoare++;   

}

 

// exemplu de apel:

// valoarea trebuie initializata inaintea apelului

int i = 7;   

Incrementare(ref i);

 

static void CalculIndicatori(int[] vector, out int suma, out double media)

{

       // parametrii de tip out trebuie initializati

       // in cadrul functiei

       int suma = 0;

       foreach(int valoare in vector)

              suma += valoare;

 

       media = suma / vector.Length;

}

 

// exemplu de apel:

int suma;

double media;

CalculIndicatori(new int[] {2, 4, 3, 7}, out suma, out media);

Console.WriteLine("Suma: {0}, Media: {1:###.##}", suma, media);

 

Limbajul permite crearea de funcţii cu un număr variabil de parametri (exemplu: Console.WriteLine) prin utilizarea cuvântului cheie params înaintea unui parametru de tip masiv. Cuvântul params poate fi utilizat o singură dată într-o definiţie de metodă şi trebuie să fie obligatoriu ultimul parametru.

 

Exemplu:

 

static void AfisareValori(params object[] valori)

{

       for (int i = 0; i < valori.Length; i++)

              Console.WriteLine("Valoarea {0}: {1}", i+1, valori[i]);

}

 

public static void Main()

{

       Persoana pers = new Persoana("Popescu Maria");

       int i = 72; double d = 33.2;

 

    // apeluri functie cu numar variabil de parametri        

       AfisareValori(pers, i);

       AfisareValori(i, d, pers);

}

Clase

O clasă este o structură care conţine date constante si variabile, funcţii (metode, proprietăţi, evenimente, operatori supraîncărcaţi, operatori de indexare, constructori, destructor şi constructor static) şi tipuri imbricate. Clasele sunt tipuri referenţiale

Clasele se declară asemănător cu cele din C++, cu unele mici deosebiri de sintaxă (declaraţiile de clase nu se termină cu „;”, modificatorii de acces (public, private, …) se aplică pe fiecare element în parte). Cuvântul cheie this este prezent în continuare, dar este folosit ca o referinţă (nu mai are sintaxa de pointer).

Exemplu de clasă:

 

// declaratie clasa

class Persoana

{

       // declaratii atribute

       public string Nume;

       public int    Varsta;

 

       // constructor

       public Persoana(string nume, int varsta)

       {

              Nume = nume;  // echivalent cu this.Nume = nume;

              Varsta = varsta;

       }

 

       // metoda

       public void Afiseaza()

       {

              Console.WriteLine("{0} ({1} ani)", Nume, Varsta);

       }

}

 

public class AplicatieTest

{

       public static void Main()

       {

              // creare obiect

              Persoana pers = new Persoana("Popescu Maria", 23);

 

              // accesare atribute

              string nume = pers.Nume;

 

              // accesare metoda

              pers.Afiseaza();

       }

}

 

Modificatorii de acces in C# sunt:

 • public: accesibil din interiorul şi din exteriorul clasei
 • protected: accesibil numai din interiorul clasei şi a claselor derivate
 • internal: accesibil din interiorul din exteriorul clasei dar numai în cadrul assembly-ului (proiectului in VS)
 • protected internal: accesibil numai din interiorul clasei şi a claselor derivate în cadrul assembly-ului (proiectului in VS)
 • private: accesibil numai din interiorul clasei

 

În cazul în care nu se specifică nici un modificator de acces, atunci membrul este considerat private. Modificatorii de acces pot fi aplicaţi atât membrilor clasei cât şi claselor în ansamblu.

Constructori şi destructori

Constructorii au o sintaxă asemănătoare cu cea din C++ (au acelaşi nume cu clasa de care aparţin şi nu au tip returnat). Diferenţa apare la lista de iniţializare: în C# în lista de iniţializare nu pot apărea decât cuvintele cheie this (care permite apelarea unui alt constructor din aceeaşi clasă) şi base (care permite iniţializarea clasei de bază în cazul claselor derivate).

 

Exemplu:

 

       // constructor care apeleaza

       // constructorul existent cu valori implicite

       public Persoana() : this ("Anonim", 0) { }

 

Se pot declara şi constructori statici pentru iniţializarea membrilor statici. Aceştia au forma static nume_clasă(). De exemplu putem utiliza un atribut static şi un constructor static pentru a contoriza numărul de instanţe create pe parcursul execuţiei programului:

 

// declaratie clasa

class Persoana

{

       // declaratii atribute

       public string Nume;

       public int    Varsta;

 

       static int NumarInstante;

 

       // constructor

       public Persoana(string nume, int varsta)

       {

              Nume   = nume;

              Varsta = varsta;

             

              NumarInstante++;

       }

 

       // constructor care apeleaza

       // constructorul existent cu valori implicite

       public Persoana() : this ("Anonim", 0) { }

 

       // constructor static

       static Persoana()

       {

              NumarInstante = 0;

       }

 

       // metoda

       public void Afiseaza()

       {

              Console.WriteLine("{0} ({1} ani)", Nume, Varsta);

       }

}

 

Constructorii statici sunt executaţi înainte de crearea primei instanţe a clasei sau înainte de accesarea unui membru static al clasei.

În C#, memoria ocupată de obiecte este automat recuperata de un garbage collector în momentul în care nu mai este folosită. În unele cazuri, un obiect este asociat cu resurse care nu depind de .NET şi care trebuie dealocate explicit (conexiuni TCP/IP, handlere de Win32, etc…). De obicei, este bine ca astfel de resurse să fie eliberate în momentul în care nu mai sunt necesare. Există însă şi o plasă de siguranţă oferită de compilator, reprezentată de destructori.

Destructorii sunt metode care au acelaşi nume cu clasa din care fac parte, precedat de semnul ~. Nu au drepturi de acces, nu au argumente si nu permit nici un fel de specificatori (static, virtual şamd). Nu pot fi invocaţi explicit, ci numai de librăriile .NET specializate pe recuperarea memoriei. Ordinea si momentul în care sunt apelaţi sunt nedefinite, ca si firul de execuţie în care sunt executaţi. Este bine ca în aceste metode să se dealoce numai obiectele care nu pot fi dealocate automat de .NET şi să nu se facă nici un fel de alte operaţii. Mai multe informaţii se pot obţine de aici din specificaţii.

Proprietăţi

Proprietăţile sunt membri în clasă care facilitează accesul la diferite caracteristici ale clasei. Deşi sunt utilizate la fel ca atributele, proprietăţile sunt de fapt metode şi nu reprezintă locaţii de memorie.

Declararea proprietăţilor se face sub forma:

tip NumeProprietate

{

            get { … }

            set { …}

}

După cum se poate observa, o proprietate este alcătuită de fapt din două funcţii; din declaraţia de mai sus compilatorul va genera automat două funcţii: tip get_NumeProprietate() şi void set_NumeProprietate(tip value). Metodele de tip set primesc un parametru implicit denumit value care conţine valoarea atribuită proprietăţii.

 

 Nu este obligatorie definirea ambelor metode de acces (get şi set); în cazul în care una dintre proprietăţi lipseşte, proprietatea va putea fi folosită numai pentru citire sau numai pentru scriere (în funcţie de metoda implementată).

 

Exemplu:

 

// declaratie clasa

class Persoana

{

       // declaratii atribute private

       string nume;

       int varsta;

 

       // constructor

       public Persoana(string nume, int varsta)

       {

              this.nume   = nume;

              this.varsta = varsta;

       }

 

       // constructor care apeleaza

       // constructorul existent cu valori implicite

       public Persoana() : this ("Anonim", 0) { }

 

       // proprietatate de tip read only

       public string Nume

       {

              get { return nume;  }

       }

 

       // proprietate read/write cu validare

       public int Varsta

       {

              get { return varsta;  }

              set

              {

                     // validare varsta

                     if (value < 0 || value > 200)

                           Console.WriteLine(

"Eroare: Varsta {0} nu este valida.", value);

                     else

                           varsta = value;

              }

       }

 

       // metode

       public void Afiseaza()

       {

              // metoda citeste valorile utilizand proprietatile

              Console.WriteLine("{0} ({1} ani)", Nume, Varsta);

       }

 

       public void CrestaVarsta(int diferenta)

       {

              // modificarea valorii prin intermediul proprietatii

              Varsta = Varsta + diferenta;

       }

}

 

În afară de proprietăţile simple se pot defini şi proprietăţi indexate. Acestea permit accesarea clasei la fel ca un masiv (similar cu supraîncărcarea operatorului [] în C++). Sintaxa utilizată este:

 

tip this[parametri]

{

            get { … }

            set { …}

}

 

Spre deosebire de C++, parametrii pentru o proprietate indexate pot fi de orice tip.

 

Exemplu:

 

class ListaPersoane

{

       public ListaPersoane(Persoana[] persoane)

       {

              // copiem lista primita ca parametru

              // (se copiaza referintele)

              this.persoane = (Persoana[])persoane.Clone();

       }

 

       // proprietate simpla

       public int NumarPersoane

       {

              get { return persoane.Length; }

       }

 

       // indexer dupa pozitie

       public Persoana this[int index]

       {

              get    { return persoane[index];  }

              set    { persoane[index] = value; }

       }

 

       // indexer dupa nume

       public Persoana this[string nume]

       {

              get

              {

                     // cautam persoana

                     foreach(Persoana persoana in persoane)

                           if (persoana.Nume == nume)

                                  return persoana;

                    

                     // persoana nu a fost gasita

                     Console.WriteLine("Eroare: Persoana inexistenta.");

                     return new Persoana();

              }

 

              set

              {

                     // cautam persoana

                     for(int i = 0; i < persoane.Length; i++)

                           if (persoane[i].Nume == nume)

                           {

                                  // daca e gasita atunci modificam valoarea

                                  persoane[i] = value;

                                  return;

                           }

                    

                     // persoana nu a fost gasita

                     Console.WriteLine("Eroare: Persoana inexistenta.");                 

              }

       }

 

       // atribut privat

       Persoana[] persoane;

}

 

public class AplicatieTest

{

       public static void Main()

       {

              // creare obiect

              ListaPersoane lista = new ListaPersoane(

                     new Persoana[]

                     {

                           new Persoana("Ion", 23),

                           new Persoana("Maria", 43),

                           new Persoana("Gigel", 7)

                     } );

 

              // folosire proprietati indexate 

              lista["Maria"].Afiseaza();

              lista[2].Afiseaza();

              lista[2] = new Persoana("Ionel", 3);

              lista[2].Afiseaza();

       }

}

 

Mai multe detalii în specificaţii sau aici şi aici.

Supraîncărcarea operatorilor

Supraîncărcarea operatorilor în C# se face numai prin metode statice membre în clase. Există trei forme de supraîncărcare:

 

 • Operatori de conversie expliciţi (conversia trebuie făcută implicit printr-un cast) sau impliciţi (conversia poate fi făcută automat de către compilator):

 

public static implicit operator tip_returnat (NumeClasa param);

 

sau

 

public static explicit operator tip_returnat (NumeClasa param);

 

 • Operatori unari pentru supraîncărcarea operatorilor +, -, ~, !, ++ şi --:

 

public static tip_returnat operator operatorul (NumeClasa param);

 

 • Operatori binari pentru supraîncărcarea operatorilor +, -, *, /, %, &, |, ^, <<, >>, ==, !=, >, <, >= şi <=:

 

public static tip_returnat operator operatorul (NumeClasa param, tip operand2);

 

Se observă că nu poate fi supraîncărcat operatorul de atribuire. Unii operatori trebuie supraîncărcaţi numai în pereche (== şi !=, < şi >, <= şi >=). În cazul în care se supraîncarcă unul din operatorii binari +, -, /, *, |, &, ^, >>, <<, compilatorul va genera automat şi supraîncărcări pentru operatorii derivaţi +=, -=, /=, *=, |=, &=, ^=, >>=, <<=.

 

Exemplu de supraîncărcări pentru clasa ListaPersoane:

 

// operator de conversie explicita la int

// utilizare: int nr = (int)lista;

public static explicit operator int(ListaPersoane lista)

{

       return lista.NumarPersoane;

}

 

// supraincarcarea operatorului + pentru concatenarea a doua liste

// utilizare:

// a) lista = lista1 + lista2;

// b) lista += lista1;

public static ListaPersoane operator +(ListaPersoane lista1, ListaPersoane lista2)

{

       // alocare memorie

       Persoana[] lista = new Persoana[lista1.NumarPersoane + lista2.NumarPersoane];

 

       // copiere elemente

       for (int i = 0; i < lista1.NumarPersoane; i++)

              lista[i] = new Persoana(lista1[i].Nume, lista1[i].Varsta);

 

       for (int i = 0; i < lista2.NumarPersoane; i++)

              lista[i + lista1.NumarPersoane] =

new Persoana(lista2[i].Nume, lista2[i].Varsta);

 

       // returnare rezultat

       return new ListaPersoane(lista);

}

Moştenire

Moştenirea (numită şi derivare) permite crearea unei clase derivate care conţine implicit toţi membrii clasei de bază (cu excepţia constructorilor, constructorilor statici şi destructorilor) unei alte clase numite de bază. În C# o clasă poate avea numai o clasă de bază (nu există moştenire multiplă). În cazul în care nu se specifică nici o clasă de bază, compilatorul consideră că este derivată implicit din clasa System.Object. Sintaxa este asemănătoare cu cea din C++ (cu excepţia faptului că există un singur tip de moştenire echivalent derivării publice din C++):

 

using System;

 

// clasa de baza

class Baza

{

       public void F()

       {

              Console.WriteLine("Baza.F()");

       }

}

 

// clasa derivata

class Derivata : Baza

{

       public void G()

       {

              Console.WriteLine("Derivata.g()");

       }

}

 

class Aplicatie

{

       static void Main()

       {

              // creare clasa de baza

              Baza baza = new Baza();

              baza.F();

 

              // creare clasa derivata

              Derivata derivata = new Derivata();

              derivata.F(); // contine functiile din clasa de baza

              derivata.G(); // si functiile adaugate in Derivata

 

              // conversia de la clasa derivata

              // la clasa de baza se face automat

              Baza baza2 = derivata;

 

              // dar invers este nevoie de un cast

              Derivata derivata2 = (Derivata)baza2;

       }

}

Moştenirea este tranzitivă, în sensul că dacă A este derivată din B şi B este derivată din C, implicit A va conţine şi membrii lui C (şi, evident, pe cei ai lui B). Prin moştenire, o clasă derivată extinde clasa de bază. Clasa derivată poate adăuga noi membri, dar nu îi poate elimina pe cei existenţi.

Deşi clasa derivată conţine implicit toţi membrii clasei de bază, asta nu înseamnă că îi şi poate accesa. Membrii privaţi ai clasei de bază există şi în clasa derivată, dar nu pot fi accesaţi. În acest fel, clasa de bază îşi poate schimba la nevoie implementarea internă fără a distruge funcţionalitatea claselor derivate existente.

O referinţă la clasa derivată poate fi tratată ca o referinţă la clasa de bază. Cu alte cuvinte, există o conversie implicită de la Derivata la Baza. Această conversie se numeşte upcast, din cauză că în reprezentările ierarhiilor de clase, clasele de bază se pun deasupra, cele derivate dedesubtul lor, ca într-un arbore generalizat. Prin upcast se urcă în arbore. Conversia inversă, de la clasa de bază la cea derivata, se numeşte downcast şi trebuie făcută explicit, deoarece compilatorul nu ştie dacă referinţa indică spre un obiect din clasa de bază, spre un obiect din clasa derivată la care încercăm să facem conversia sau spre un obiect al altei clase derivate din clasa de bază.

Accesibilitatea trebuie sa fie consistentă şi în cazul în care încercăm să derivăm o clasă din alta. Clasa de bază trebuie să fie cel puţin la fel de accesibilă ca şi clasa derivată din ea. De exemplu, nu putem declara o clasă ca publică daca ea este derivată dintr-o clasă internă.

Iniţializarea clasei de bază se face prin lista de iniţializare a constructorului din clasa derivată folosind cuvântul cheie base. De asemenea, cuvântul cheie base poate fi utilizat pentru a accesa membrii din

 

// clasa de baza

class Baza

{

       public int val;

 

       public Baza(int val)

       {

              this.val = val;

       }

 

       public void F()

       {

              Console.WriteLine("Baza.F()");

       }

}

 

// clasa derivata

class Derivata : Baza

{

       // se apeleaza constructorul din clasa

       // de baza pentru initializarea acesteia

       public Derivata(int val) : base(val) { }

      

       public void G()

       {

              Console.WriteLine("Derivata.g()");

       }

}

 

O clasă derivată poate ascunde membri ai clasei de bază, declarând membri cu aceeaşi semnătură. Prin aceasta, membrii clasei de bază nu sunt eliminaţi, ci devin inaccesibili prin referinţe la clasa derivată. Ascunderea membrilor se face folosind cuvântul cheie new. Acest cuvânt cheie are rolul de a-l obliga pe programator să-şi declare explicit intenţiile şi face codul mai lizibil. Metodele din clasa de bază ascunse pot fi accesate din clasa utilizând cuvântul cheie base:

// clasa derivata

class Derivata : Baza

{

       // se apeleaza constructorul din clasa

       // de baza pentru initializarea acesteia

       public Derivata(int val) : base(val) { }

      

       // metoda F ascunde metoda F din clasa Baza

       public new void F()

       {            

              // metoda din clasa de baza poate fi

              // apelata folosind cuvantul cheie base:

              base.F();

 

              Console.WriteLine("Derivata.F()");

       }

 

       public void G()

       {

              Console.WriteLine("Derivata.g()");

       }

}

Modificatorul new poate fi aplicat oricărui membru al unei clase, nu numai funcţiilor. Este posibil să ascundem astfel variabile membru ale clasei de bază, proprietăţi sau chiar tipuri interne ale clasei de bază.

 

Limbajul C# implementează polimorfismul prin intermediul funcţiilor virtuale (la fel ca în C++). O metoda virtuală este o metodă care poate fi suprascrisă într-o clasă derivată. Metodele virtuale diferă de metodele obişnuite prin faptul că apelul efectuat printr-o referinţă la clasa de bază care indică o instanţă a clasei derivate va apela metoda virtuală din cea mai derivată clasă care suprascrie acea funcţie. Metodele virtuale se declară utilizând cuvântul cheie virtual în clasa de bază şi cuvântul cheie override în clasele derivate:

 

// clasa de baza

class Baza

{

       public void MetodaNormala()

       {

              Console.WriteLine("Baza.MetodaNormala");

       }

 

       public virtual void MetodaVirtuala()

       {

              Console.WriteLine("Derivata.MetodaVirtuala");

       }

}

 

// clasa derivata

class Derivata : Baza

{

       public new void MetodaNormala()

       {

              Console.WriteLine("Baza.MetodaNormala");

       }

 

       public override void MetodaVirtuala()

       {

              Console.WriteLine("Derivata.MetodaVirtuala");

       }

}

 

class Aplicatie

{

       static void Main()

       {

              // creare clase de baza

              Baza baza = new Baza();   

              Derivata derivata = new Derivata();

             

              // referinta la derivata de tipul clasei de baza

              Baza baza2 = derivata;    

             

              // apel de metode

              baza2.MetodaNormala();     // va apela codul din clasa de baza

              baza2.MetodaVirtuala(); // va apela codul din clasa derivata

 

       }

}

 

Limbajul suportă conceptele de metode şi clase abstracte. O metodă abstractă este o metodă virtuală care nu este implementată (echivalentul funcţiilor virtuale pure din C++). În aceasta situaţie, clasele derivate sunt obligate să furnizeze o implementare a metodei respective. Metodele abstracte se declară cu specificatorul abstract. În plus, deoarece se subînţelege că metodele abstracte sunt virtuale, specificatorul virtual nu este permis în declaraţia metodei respective.

 

Dacă o clasă conţine metode abstracte, spunem despre clasă că este abstractă. Declaraţia clasei trebuie să conţină şi ea specificatorul abstract. Reciproca nu este valabilă: putem declara o clasă abstractă, fără ca ea să conţină metode abstracte. O clasă abstractă nu poate fi instanţiată.

 

În cazul în care se doreşte ca o clasă sau o metodă sa nu mai poată fi derivată, respectiv suprascrisă, aceasta trebuie precedată de modificatorul sealed.

Interfeţe

Interfeţele reprezintă contracte între clase. Clasele sau structurile care implementează o interfaţă trebuie să respecte contractul definit de aceasta. Interfeţele se declară folosind cuvântul cheie interface, pot conţine orice fel de membri mai puţin atribute. Membrii interfeţelor nu pot conţine implementarea acestora şi nu pot avea modificatori de acces (sunt obligatoriu publici). Implementarea membrilor interfeţei se va face în interiorul claselor care implementează interfaţa.

 

Exemplu de interfaţă şi de implementare:

 

// Exemplu de contract:

// Suporta salvarea starii curente a obiectului

// si restaurarea ulterioara a acesteaia.

interface IPersistabil

{

       // salveaza starea curenta a obiectului

       // sub forma unui string

       string Salvare();

 

       // permite restaurarea starii plecand

       // de la un string salvat anterior

       void Restaurare(string stare);

}

 

// Exemplu de implementare

class Persoana : IPersistabil

{

 

       // constructor

       public Persoana(string nume, int varsta)

       {

              Nume   = nume;

              Varsta = varsta;

       }

 

       // implementarea interfetei

       public string Salvare()

       {

              // salveaza datele intr-un string

              return string.Format("{0}|{1}", Nume, Varsta);

       }

 

       public void Restaurare(string stare)

       {

              // incarca datele salvate anterior

              string[] valori = stare.Split('|');

 

              Nume   = valori[0];

              Varsta = int.Parse(valori[1]);

       }

 

       // atribute publice

       public string Nume;

       public int    Varsta;

}

 

O clasă poate implementa mai multe interfeţe. În acest caz pot apărea situaţii în care mai multe interfeţe conţin metode cu aceeaşi semnătură. Pentru a rezolva această problemă se foloseşte implementarea explicită care constă în adăugarea numelui interfeţei la numele metodei în clasa care implementează interfaţa. Utilizarea ulterioară a metodelor se face prin intermediul unui cast:

 

using System;

 

interface Interfata1

{

       void f();

}

 

interface Interfata2

{

       void f();

}

 

class Clasa : Interfata1, Interfata2

{

       // implementare explicita

       void Interfata1.f()

       {

              Console.WriteLine("Interfata1.f");

       }

 

       void Interfata2.f()

       {

              Console.WriteLine("Interfata2.f");

       }

}

 

 

class Aplicatie

{

       static void Main()

       {

              // exemplu de apel

              Clasa obj = new Clasa();

 

              Interfata1 if1 = (Interfata1)obj;

              if1.f();

 

              Interfata2 if2 = (Interfata2)obj;

              if2.f();

       }

}

 

Este posibilă şi crearea de noi interfeţe prin derivarea dintr-o interfaţă existentă.

Tratarea excepţiilor

Tratarea excepţiilor permite interceptarea şi tratarea erorilor care altfel ar conduce la terminarea programului şi oferă un mecanism pentru semnalarea condiţiilor excepţionale care pot apărea în timpul execuţiei programului.

 

Excepţiile sunt de fapt obiecte derivate din System.Exception care conţin informaţii despre tipul erorii şi locul un de a apărut. Se pot folosi excepţiile predefinte, dar se pot crea şi excepţii noi prin definirea unei clase derivate din System.Exception. Lansarea unei excepţii se face folosind instrucţiunea throw. Aceasta are ca efect oprirea execuţiei funcţiei şi transferul controlului către apelant.

 

Exemplu:

 

using System;

 

// definire execeptie

class VarstaInvalida : Exception

{

       // constructor

       public VarstaInvalida(int varsta)

              : base(varsta + " nu este o valoare valida pentru varsta.")

       {

              this.varsta = varsta;     

       }

 

       // adaugam un membru in plus fata de

       // mambrii existenti in clasa Exception

       private int varsta;

       public int Varsta

       {

              get { return varsta; }

       }

}

 

 

class Persoana

{

       // constructor

       public Persoana(string nume, int varsta)

       {

              this.nume   = nume;

              this.varsta = varsta;

       }

 

       public string Nume

       {

              get { return nume;  }

       }

 

       public int Varsta

       {

              get { return varsta;  }

              set

              {

                     // validare varsta

                     if (value < 0 || value > 200)

                           // se genereaza o exceptie; executia

                           // functiei se va opri aici si controlul

                           // va reveni in apelator

                           throw new VarstaInvalida(value);

                     varsta = value;

              }

       }

 

       // declaratii atribute private

       string nume;

       int varsta;

}

 

class Aplicatie

{

       static void Main()

       {

              // creare obiect

              Persoana ionel = new Persoana("Ionel", 5);

 

              // setare varsta valida

              ionel.Varsta = 6;

 

              // setare varsta invalida => va genera o exceptie

              // si se va intrerupe executia programului

              ionel.Varsta = -2;

 

              // aici nu se va mai ajunge deoarece exceptia netratata

              // va conduce la terminarea fortata a programului

              // la apelul ionel.Varsta = -2;

       }

}

 

Tratarea excepţiilor se face utilizând instrucţiunile try şi catch şi finally în forma

 

            try

            {

                  // instrucţiuni

            }

            catch (Exceptie1 e1)

            {

                  // tratare exceptie 1

            }

            catch (Exceptie1 e2)

            {

                  // tratare exceptie 1

            }

            finally

            {

                  // instructiuni

            }

Succesiunea execuţiei este următoarea:

 • se execută instrucţiunile din blocul try până la apariţia unei exepţii; în cazul în care nu se declanşază nici o exepţie se execută întregul bloc;
 • dacă a apărut o exepţie se compară tipul exepţiei cu tipurile din lista de catch şi se execută blocul de instrucţiuni corespunzător pentru tratarea exepţiei;
  • comparaţia se face în ordinea în care apar blocurile catch;
  • după execuţia unui bloc catch nu se continuă cautarea în celelalte blocuri catch, deci excepţiile mai generale trebuie puse după excepţiile particulare;
 • se execută instrucţiunile din blocul finally (indiferent dacă a apărut sau nu o exepţie şi indiferent dacă aceasta a fost tratată sau nu);
 • daca nu a apărut nici o exepţie sau dacă excepţia a fost tratată printr-un bloc catch execuţia continuă cu instrucţiunile de după blocul finally, altfel excepţia este propagată în apelator.

 

Blocurile catch şi finally nu sunt obligatorii (unul dintre ele poate lipsi).

 

Exemplu de utilizare:

 

static void Main()

{

       // creare obiect

       Persoana ionel = new Persoana("Ionel", 5);

 

       // citire varsta

       try

       {

              Console.Write("Varsta noua:");

 

              // incercam sa citim varsta de la tastatura

              // exceptiile care pot aparea sunt:

              //    FormatException - sirul nu poate fi convertit la un intreg (din int.Parse())

              //    VarstaInvalida - varsta nu este valoda (din Persoana.Varsta.set)

              //    alte erori (ex: nu poate fi deschis fisierul standard pentru citire)

              ionel.Varsta = int.Parse(Console.ReadLine());

 

              // daca apare o eroare atunci nu se mai ajunge aici

              Console.WriteLine("Varsta noua este {0}.", ionel.Varsta);

       }

       catch (FormatException)

       {

              // eroare in int.Parse

              Console.WriteLine("Eroare: Varsta trebuie sa fie un intreg.");

       }

       catch (VarstaInvalida)

       {

              // eroare in Persoana.Varsta.set

              Console.WriteLine("Eroare: Varsta trebuie sa fie intre 0 si 200.");

       }

       catch (Exception e)

       {

              // eroare necunoscuta

              Console.WriteLine("Eroare necunoscuta: {0}", e.Message);

       }

       finally

       {

              // mesajul de aici se va afisa indiferent de ce se intampla in

              // blocul de try; daca apare o eroare, atunci varsta afisata

              // va fi varsta setata prin constructor, altfel se va afisa

              // varsta citita de la tastatura

              Console.WriteLine("{0} are {1} ani.", ionel.Nume, ionel.Varsta);

       }

}

Alte elemente

Delegaţi şi evenimente

 • Visual C# .Net: capitolul 1.4 (Delegări şi Evenimente)
 • Inside C# - capitolul 14 (Delegates and Event Handlers)
 • MSDN: tutoriale delegaţi şi evenimente + in User Guide

 

Structuri

 

Utilizare colecţii

 • Visual C# .Net: capitolul 1.2 partea de colecţii)
 • MSDN: tutorial colecţii şi aici

 

Utilizare fişiere

 

Documentare cod şi convenţii de denumire